Ogłoszenia

XXV Niedziela zwykła

21.09.2021.

 1. W najbliższą sobotę 25 września, o godzinie 11.00, w Katedrze Radomskiej, Ks. Biskup Marek Solarczyk będzie przewodniczył Mszy św. dziękczynnej za dar beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 2. W niedzielę 26 września po Mszy św. o godz. 12.45 odbędzie się pierwsze spotkanie z kandydatami przygotowującymi się do przyjęcia sakramentu bierzmowania tego, dnia już po raz dziewiąty ulicami Radomia przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny.
 3. Taca z przyszłej niedzieli będzie stanowiła jubileuszową 100 – tacę gospodarczą.
 4. Dziękuję za ofiarę przeznaczoną dla mieszkańców Afganistanu i za jedną ofiarę przeznaczoną na wymianę kostki przed kościołem. Bóg zapłać.
 5. W sobotę 2 października, odbędzie się Pielgrzymka KŻR naszej diecezji do Sanktuarium MB Różańcowej w Wysokim Kole, zachęcam do wspólnego pielgrzymowania.
 6. Czytajmy Nowego „Gościa Niedzielnego”, a w nim miedzy innymi: artykuł o aktualnych także i dzisiaj objawieniach Matki Bożej w La Salette, oraz wspomnienie o zmarłym ostatnio znanym i lubianym aktorze Wiesławie Gołasie.
Opublikowano Ogłoszenia | Możliwość komentowania Ogłoszenia została wyłączona

Informacja

Dziś ze względu na wizytę ks. Biskupa w naszej parafii Mszy św. o godz. 12.45 nie będzie. Ta Eucharystia z godz. 12.45 będzie sprawowana wyjątkowo o godz. 18.00.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Informacja została wyłączona

Błogosławiona Matka Róża Czacka

Róża Maria Czacka, córka Feliksa Czackiego i Zofii z Ledóchowskich, urodziła się 22 października 1876 roku w Białej Cerkwi (obecna Ukraina). Ostatnie lata dzieciństwa i młodość spędziła w Warszawie. Znała biegle cztery języki obce, a dzięki ojcu zdobyła znajomość spraw gospodarczych. Dzięki doborowi nauczycieli, wyniosła z lekcji gruntowniejszą wiedzę niż to zapewniały ówczesne pensje dla dziewcząt z jej sfery. Upadek z konia przy braniu przeszkody stał się jedną z przyczyn utraty przez Różę wzroku w 22. roku życia. Głęboka, żarliwa wiara sprawiła, że nie załamała się i przyjęła to wydarzenie jako znak osobistego powołania życiowego. Po usłyszeniu od lekarza całej prawdy o swoim kalectwie, a także sugestii, by zajęła się niewidomymi, zrezygnowała z beznadziejnych prób ratowania wzroku. Postanowiła poświęcić się sprawie niewidomych, których sytuacja w Polsce była wyjątkowo trudna. Minimalny procent osób niewidomych był objęty opieką. Róża przez około dziesięć lat zdobywała wiedzę na temat osób niewidomych. Nauczyła się alfabetu Braille’a i podjęła intensywną pracę nad własną rehabilitacją, by osiągnąć maksimum samodzielności. Odbywała zagraniczne podróże do Francji – kolebki ruchu tyflologicznego, do Belgii, Austrii, Szwajcarii i Niemiec. Ze specjalistycznych czasopism i książek poznawała doświadczenia angielskie i amerykańskie, które wnosiły nowe elementy do znanych już metod nauczania i szkolenia zawodowego niewidomych oraz ich zatrudnienia. Działalność na rzecz osób niewidomych rozpoczęła w Warszawie około 1908 roku. Pragnęła przystosować do realiów polskich ideę realizowaną we Francji przez Maurice’a de la Sizeranne’a: niewidomy – człowiekiem użytecznym. Nawiązywała prywatne kontakty z niewidomymi, odwiedzała ich w rodzinnych domach; uczyła alfabetu Braille’a i robót ręcznych; wspomagała materialnie najbiedniejszych; odwiedzała w szpitalach świeżo ociemniałych. Założyła schronisko dla niewidomych dziewcząt, w którym uczyły się koszykarstwa, wyplatania krzeseł oraz dziewiarstwa. Następnie powstał dom dla niewidomych staruszek oraz warsztat pracy i nauki zawodu dla niewidomych mężczyzn dochodzących z miasta. Jednocześnie Róża Czacka próbowała oddziaływać na opinię publiczną, aby ukazać, że osoba niewidoma, otoczona właściwą opieką, może stać się samodzielna i użyteczna oraz czynna w społeczeństwie. Róża – młoda, pełna życia kobieta, która samodzielnie przeprowadziła własną rewalidację – nie zamierzała tworzyć kolejnej instytucji charytatywnej będącej rodzajem przytułku dla osób pozbawionych wzroku, ale pragnęła stworzyć dzieło, którego podstawowym zadaniem będzie przywracanie ludzkiej godności osobom ociemniałym. W 1911 roku uzyskała u władz carskich zatwierdzenie statutu założonego przez siebie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, którego staraniem powstały w latach 1911-1914 w Warszawie kolejno: ochronka dla niewidomych dzieci, szkoła elementarna, warsztaty, biblioteka brajlowska, wreszcie tzw. patronat. W 1915 roku Róża Czacka wyjechała na Wołyń. Działania wojenne odcięły ją od Warszawy. Pobyt w Żytomierzu stał się dla Róży czasem modlitwy i dojrzewania. Samotność, ułatwiała jej głębszą refleksję nad sensem podjętej i projektowanej na przyszłość działalności. Prowadząc, z własnego wyboru, życie ubogie i pełne umartwień, hojnie wspomagała potrzebujących, szczególnie osoby niewidome. Pod koniec trzyletniego okresu samotności i modlitwy pod duchowym kierownictwem ks. Władysława Krawieckiego, profesora miejscowego seminarium duchownego, złożyła śluby i przywdziała habit III Zakonu św. Franciszka. Po złożeniu ślubów wieczystych, w 1918 roku wróciła do Warszawy we franciszkańskim habicie jako siostra Elżbieta. W listopadzie uzyskała zgodę władz kościelnych na założenie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża i przyjęła pierwsze 12 kandydatek. Powstającemu zgromadzeniu nadała za cel służbę wszechstronną niewidomym na ciele i wraz nimi apostolstwo oraz wynagradzanie za duchową ślepotę ludzi. Od momentu powrotu do Warszawy Róża Czacka – matka Elżbieta – objęła na nowo kierownictwo nad placówkami Towarzystwa. Jej intensywna praca sprawiła, że liczba podopiecznych wzrosła. Pojawili się też nowi współpracownicy i kandydatki do zgromadzenia. W pogrążonej w niedostatku Warszawie pierwszych lat niepodległości, Założycielka dwóch instytucji prowadziła dzieło oraz uczestniczyła w wyczerpujących, często upokarzających kwestach, gdyż instytucje od początku istnienia, nie mając stałego źródła dochodów, utrzymywane były Opatrzności Bożej. Niezmąconym spokojem i mądrym kierownictwem świadczyła o mocy zawierzenia Bogu i swoją siłą duchową podtrzymywała innych. Podporą i radą w tworzeniu Dzieła służył jej Nuncjusz Apostolski Achilles Ratti, późniejszy papież Pius XI, u którego zyskała ogromną życzliwość i zainteresowanie. Przyszły Ojciec Święty udzielił wiele cennych rad i wskazówek, które stały się podstawą kierunku dalszego rozwoju Dzieła. Ciężka choroba nowotworowa, która niespodziewanie ujawniła się w 1921 roku, nie załamała Matki Elżbiety. Przed operacją 6 sierpnia oddała się Bogu na zupełną i wyłączną służbę jako ofiara całopalna, ślubując do końca życia z radością i weselem dźwigać wszystkie krzyże, które Bóg z miłosierdzia swego na nią ześle. Promieniowanie wewnętrznej radości Matki Elżbiety Czackiej uderzało już wtedy wiele osób. W krótkim czasie ujawnił się przerzut nowotworowy nie rokujący długiego życia. Ciężko chora ponownie oddała się Bogu, przyjmując z miłością i poddaniem cierpienie. Bóg przyjął tę ofiarę i zachował ją przy życiu na kolejne 40 lat. W 1922 roku darowizna niewielkiego skrawka ziemi na skraju Puszczy Kampinoskiej stała się początkiem nowego rozdziału w historii Triuno (jak zostało nazwane Dzieło założone przez Matkę Czacką). W szybkim tempie zostaje zbudowane osiedle Laski – Różanna, dokąd stopniowo przeniesiono placówki Towarzystwa. Laski stają się jednocześnie główną siedzibą zgromadzenia, a także dzięki apostolskiej działalności Czcigodnego Sługi Bożego ks. Władysława Korniłowicza: ośrodkiem duchowości franciszkańskiej i tomistycznej oraz miejscem przyciągającym ludzi poszukujących wiary. Z jego inicjatywy, obok instytucji służących bezpośrednio osobom niewidomym, powstaje w Laskach Dom Rekolekcyjny, rozwija się Biblioteka Wiedzy Religijnej i wydawnictwo „Verbum”, poświęcone apostolstwu „niewidomych na duszy”. Kierując całością Dzieła, Matka Czacka troszczyła się o sprawy codzienne; podejmowała prace z dziedziny tyflologii, publikowała artykuły w pismach specjalistycznych. Opracowała wersję alfabetu Braille’a dostosowaną do polskiego systemu fonetycznego oraz polski system skrótów ortograficznych tego alfabetu. Redagowała także Konstytucje zgromadzenia i podstawowe dokumenty ideowe Dzieła. Wygłaszała konferencje dla sióstr. Pozostawała zawsze dyspozycyjna wobec wielu osób świeckich, szukających u Niej rady i oparcia wewnętrznego. Ta wieloraka aktywność niewidomej Matki Elżbiety ściśle wiązała się z jej życiem modlitwy i kontemplacji. We wrześniu 1939 roku, podczas bombardowania Warszawy, Matka Czacka została ranna: utraciła oko, a konieczną operację przeprowadzono bez znieczulenia. Po miesiącu wróciła do Lasek, by przewodzić pracom nad odbudową zniszczonego w wyniku działań wojennych Zakładu. Rzeczywistość okupacyjna nie zgasiła jej niespożytej energii. Okazywała miłość bliźniego każdemu potrzebującemu pomocy, nie zwracając uwagi na niechęci narodowościowe. W okresie poprzedzającym Powstanie Warszawskie wraz ks. Stefanem Wyszyńskim – ówczesnym kapelanem Lasek i miejscowego oddziału Armii Krajowej (obecnie Czcigodnym Sługą Bożym) zdecydowała się na zorganizowanie w Zakładzie szpitala powstańczego. Po wojnie kierowała odbudową Zakładu. Postępująca choroba sprawiła, że w 1950 roku przekazała urząd przełożonej generalnej swojej następczyni i odtąd, przez dziesięć lat, wspierała Zgromadzenie i Dzieło przede wszystkim ofiarą i modlitwą. Okres ten miał niewymierne znaczenie i był konsekwencją postawy życiowej Matki Elżbiety. Cała sfera życia religijnego i moralnego była w Niej – mimo choroby – nadal żywa, nienaruszona. Ci, którzy wtedy odwiedzali Matkę, doświadczali jej głębokiego zjednoczenia z Bogiem. Niewidoma Matka niewidomych – tak nazwana przez Prymasa Stefana Wyszyńskiego w dniu jej pogrzebu – bardzo świadomie nie chciała niczego innego, jak tylko tego, by być posłusznym narzędziem w ręku Boga. Zmarła w opinii świętości 15 maja 1961 roku w Laskach.

Papież Franciszek wyznaczył datę beatyfikacji Matki Elżbiety Czackiej na dzień 12 IX br. o godz. 12:00.

Źródło: internet

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Błogosławiona Matka Róża Czacka została wyłączona

Błogosławiony Prymas

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli jako drugie dziecko w wielodzietnej rodzinie. Miejscowość na pograniczu Mazowsza i Podlasia, w której przyszedł na świat i mieszkał przez kilka pierwszych lat swego życia, znajdowała się pod zaborem rosyjskim. Ojciec Stefana był organistą. Jego matka zmarła w 1910 r.  Rodzice wyróżniali się wielką pobożnością. „Wiele razy znajdowałem mojego Ojca – którego Bóg obdarzył głęboką religijnością i darem modlitwy – właśnie przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. „Mój Ojciec z upodobaniem jeździł na Jasną Górę, a moja Matka – do Ostrej Bramy”. Po przeprowadzce do Andrzejowa, Stefan wraz z rodzeństwem uczęszczał do rosyjskojęzycznej szkoły. Ojciec, który ożenił się powtórnie, dbał jednak o naukę języka polskiego i podsuwał dzieciom lektury w ojczystym języku.

 Droga do kapłaństwa i czasy studenckie Stefana Wyszyńskiego

 Stefan Wyszyński w 1913 r. przystąpił do sakramentu bierzmowania. W parafii Andrzejowo dojrzała w chłopcu myśl o tym, żeby pójść do seminarium. W latach 1912-1914 chodził do Gimnazjum Wojciecha Górskiego w Warszawie. Już wtedy przejawiał zachowania patriotyczne, udzielał się w harcerstwie, chociaż przynależność do niego była zabroniona przez okupantów. W związku z tym Stefanowi kilkukrotnie wymierzono karę chłosty. Po maturze wstąpił w 1920 r. do włocławskiego Seminarium Duchownego. Z powodu komplikacji zdrowotnych święcenia przyjął indywidualnie 3 sierpnia 1924 r. Choroba sprawiła, że dopiero jesienią mógł rozpocząć działalność jako wikariusz katedry Włocławskiej. Został też redaktorem dziennika „Słowo Kujawskie”. Niedługo potem na polecenie biskupa podjął studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Temat jego pracy doktorskiej brzmiał: „Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły”. Po studiach odbył podróż do Austrii, Francji, Belgii, Holandii i Niemiec, gdzie zaznajomił się z problemami związków zawodowych i ruchami społecznymi. Po powrocie dalej pełnił funkcję wikariusza, ale także był profesorem nauk społecznych w Seminarium Duchownym, dyrektorem Dzieł Misyjnych, prowadził Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy,  zajmował się pracą w Chrześcijańskich Związkach Zawodowych oraz podjął się roli redaktora naczelnego „Ateneum Kapłańskiego”. Jego wielkie zaangażowanie społeczne zostało dostrzeżone i Kardynał August Hlonda w 1937 r. mianował go członkiem rady społecznej przy Prymasie Polski.

II wojna światowa

W czasie wojny Stefan Wyszyński ledwie uniknął aresztowania przez gestapo w ostatniej chwili opuszczając z żalem Włocławek. Przez jakiś czas ukrywał się u swojej rodziny. Kilka razy cudem uniknął pojmania przez Niemców. W latach 1941-1942 przebywał w Żuławie, a następnie został kapelanem zakładu dla niewidomych w Laskach. Podczas Powstania Warszawskiego pomagał jako kapelan, a także niosąc pomoc rannym i lekarzom. Po wojnie powrócił do Włocławka. W 1946 został mianowany Biskupem lubelskim. „Podobało się Bogu, aby doprowadzić́ mnie po wielu latach służby kapłańskiej do pełni kapłaństwa. W roku 1946 otrzymałem powołanie na biskupa lubelskiego”. „Byłem tym mocno przestraszony, ponieważ̇ czułem, że przerasta to moje siły, zwłaszcza w tak trudnych czasach, jakie przed Kościołem Bożym stanęły w okresie powojennym – opierałem się woli Stolicy Świętej. Musiałem jednak ustąpić, bo kardynał Prymas August Hlond, który mi zwiastował wolę Stolicy Świętej, powiedział: Papieżowi się nie odmawia. Szukałem więc pomocy. Przypomniałem sobie modlitwę mojej Matki i mojego Ojca przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, w kościele parafialnym w Zuzeli. Postanowiłem iść w ich ślady. Dlatego po konsekrację biskupią pojechałem na Jasną Górę. Odtąd  już całe życie moje związane jest z Jasną Górą”.

 Działalność Prymasa Wyszyńskiego

 12 listopada 1948 r. bp Stefan Wyszyński został mianowany Arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim. Otrzymał też tytuł Prymasa Polski. W 1950 r. zawarł porozumienie z władzami PRL. Pozwolono Kościołowi Katolickiemu prowadzić Katolicki Uniwersytet Lubelski i lekcje religii, ale ceną za to było potępienie oddziałów partyzanckich i uznanie granicy zachodniej.  Prymas Wyszyński zainicjował list do komunistycznego rządu tzw. „Non possumus”, w którym wyrażał sprzeciw Episkopatu Polski wobec postępowania władz komunistycznych. W 1953 r. otrzymał kapelusz kardynalski, którego jednak nie mógł odebrać osobiście, bo uniemożliwiły mu to władze PRL.  W 1953 r. we wrześniową noc Prymas został aresztowany. Przez kolejne lata przebywał w odosobnieniu w różnych miejscach m.in. w Komańczy. Tam napisał tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego. Więziony Prymas nie mógł odczytać ich publicznie, więc uczynił to bp Michał Klepacz na Jasnej Górze w obecności miliona pielgrzymów. Zwolniony Prymas przez 9 lat prowadził Wielką Nowennę, aby przygotować naród na uroczyste obchody Tysiąclecia Chrztu Polski. Nowennę zwieńczył „Akt Oddania narodu Matce Bożej za wolność Kościoła w Polsce i na świecie”. W kulminacji uroczystości na Jasnej Górze wzięło udział prawie 2 miliony Polaków, była to największa manifestacja religijna w bloku komunistycznym. Prymas był jednym z inicjatorów orędzia biskupów polskich i biskupów niemieckich, które spotkało się z dezaprobatą komunistycznych władz. Aktywnie uczestniczył w obradach Soboru Watykańskiego II. Zwrócił się do papieża Pawła IV z memoriałem Episkopatu Polski o ogłoszeniu Maryi Matką Kościoła, co ziściło się 21 listopada 1964 r. W czasach napięć społeczno-politycznych starał się łagodzić konflikty między rządem a Solidarnością i przeprowadzić naród przez trudne czasy komunizmu. Zmarł 28 maja 1981 w Warszawie, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, a jego ciało spoczęło w podziemiach katedry św. Jana w Warszawie. Pośmiertnie został odznaczony orderem Orła Białego.

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej odbędzie się w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie 12 września 2021 r.

Źródło: internet

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Błogosławiony Prymas została wyłączona

Ogłoszenia

XXIV Niedziela zwykła

13.09.2020.

 1. Gościmy w dniu dzisiejszym w naszej parafii ks. biskupa Ordynariusza Diecezji Radomskiej Marka Solarczyka. Pięknie dziękuję ks. Biskupowi za dar Eucharystii, wygłoszone Słowo Boże i udzielone nam wszystkim pasterskie błogosławieństwo. Bóg zapłać.
 2. Dziś ze względu na wizytę ks. Biskupa w naszej parafii Mszy św. o godz. 12.45 nie będzie. Ta Eucharystia z godz. 12.45 będzie sprawowana wyjątkowo o godz. 18.00.
 3. We wtorek 14 września w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, łączymy się wszyscy w dziękczynieniu za Tajemnicę Krzyża. Pan Jezus zapowiadał to wydarzenie i Jego owoce mówiąc: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Krzyż „stał się nam bramą!” powie Norwid, w ty dniu na Mszy św. będziemy prosić Pana Boga o dar głębokiej wiary i odważne trwanie przy Jezusie Chrystusie i Jego Krzyżu.
 4. Zachęcam chłopców do wstąpienia w szeregi Liturgicznej Służby Ołtarza. Pierwsze spotkanie wszystkich ministrantów dorosłych i kandydatów odbędzie się w piątek po Mszy św. wieczorowej o godz. 18.30. Dziewczynki zapraszam do scholi. Wznawiamy również od następnej niedzieli czytania mszalne wykonywane przez naszych lektorów rozpiski będą do odebrania od niedzieli 19 września.
 5. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 12.45 odbędzie się pierwsze spotkanie dzieci i rodziców przygotowujących się do pierwszej Komunii świętej.
 6. W sobotę 2 października odbędzie się diecezjalna pielgrzymka KŻR do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Wysokim Kole. Organizujemy wyjazd autokarem na to spotkanie i zachęcam do udziału w nim nie tylko Rodzinę Różańcową naszej parafii, ale także wszystkich, którzy pragną uczcić Matkę Bożą Różańcową z Wysokiego Koła. Możemy się zapisywać w zakrystii.
 7. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego: dzisiaj specjalny numer z okazji beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Róży Czackiej. Zachęcamy także do nabycia „Gościa Extra” w całości poświęconego Prymasowi Tysiąclecia i matce Czackiej.
Opublikowano Ogłoszenia | Możliwość komentowania Ogłoszenia została wyłączona

Ogłoszenia

XXIII Niedziela zwykła

5.09.2021.

 1.  Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią po Mszy św. odbędzie się zbiórka do puszek z przeznaczeniem na pomoc dla mieszkańców Afganistanu. Bóg zapłać!
 2. W środę 8 września będziemy świętowali Narodzenie NMP, w naszej polskiej tradycji to dzień Matki Bożej Siewnej. Msza św. o godz.18.00 na której zostanie poświęcone ziarno na nowy zasiew.
 3. Można się zapisywać na pielgrzymkę do Wysokiego Koła, która odbędzie się w sobotę 2 października w ramach Diecezjalnej Pielgrzymki KŻR do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Różańca Świętego.
 4. Dziękuję za sierpniową tacę gospodarczą, oraz za ofiarę przeznaczoną na wymianę kostki przed naszą świątynią Bóg zapłać.
 5. W przyszłą niedzielę naszą parafię odwiedzi ks. Biskup Marek Solarczyk nasz ordynariusz. Wizyta będzie miała charakter Wizyty Kanonicznej. Ks. Biskup o godz. 18.00 odprawi Mszę św. oraz wygłosi homilię. W związku z wizytą ks. Biskupa Mszy św. o godzinie 12.45. wyjątkowo nie będzie, będzie natomiast o godz. 18.00.
 6. Czytajmy nowego Gościa Niedzielnego w którym między innymi: reportaż z Usnarza Górnego leżącego przy granicy Polski i Białorusi, a w nim o tym, jak naprawdę wygląda panująca tam sytuacja, polecam również artykuł o Kongresach Eucharystycznych. Jest też do nabycia Gość Extra – specjalne 100 – stronicowe wydanie w całości poświęcone sługom Bożym: Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu i Matce Róży Czackiej.
Opublikowano Ogłoszenia | Możliwość komentowania Ogłoszenia została wyłączona

Ogłoszenia

XXII Niedziela zwykła

29.08.2021.

 1.  W środę 1 września uroczyście rozpoczniemy Nowy Rok Szkolny i Katechetyczny. Msza św. na rozpoczęcie nowego roku nauki o godz. 8.00 podczas której będziemy prosić o Boże błogosławieństwo na czas zdobywania wiedzy i kształtowania charakterów, na czas umacniania wiary, budowania naszej przyjaźni z Panem Jezusem i z bliźnimi. Na tę Eucharystię zapraszam dzieci, nauczycieli, wychowawców i rodziców, po Mszy św. dalsza część uroczystości w szkole.
 2. 2 września odbędzie się zbiórka elektrośmieci z terenu naszej parafii, będziemy mogli pozbyć się zbędnych rzeczy, które są zasilane prądem elektrycznym, a już są nam nie potrzebne Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny można składać 1 września przez cały dzień, a 2 września do godziny 15.00, koło garażu na placu plebańskim.
 3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca września. W czwartek będziemy się modlić się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, w piątek o godz. 16.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Bożego Miłosierdzia, następnie spowiedź św., przed Mszą św. odmówimy litanię do Serca Pana Jezusa, do chorych w tym dniu pojadę od godz. 9.00. W sobotę różaniec fatimski o godz. 9.00 i Msza św. o Niepokalanym Sercu Najświętszej Marii Panny.
 4. W następną niedzielę 5 września w odpowiedzi na apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abpa Stanisława Gądeckiego po Mszach św. odbędzie się zbiórka do puszek z przeznaczeniem na pomoc Afgańczykom w ich kraju.
 5. Za dwa tygodnie 12 września będziemy przeżywać dzień beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej, módlmy się w tym czasie o błogosławione owoce tego ważnego wydarzenia dla naszej Ojczyzny, w tym dniu w naszej parafii gościć będziemy ks. biskupa Marka Solarczyka. Ks. biskup odprawi o godz. 18.00 Mszę św. i wygłosi do nas homilię. Obecność ks. biskupa związana jest z wizytacją kanoniczną naszej parafii.
 6. Dziękuję wszystkim, mieszkańcom Zenonowa, którzy zaangażowali się w przygotowanie pięknej dekoracji na dzisiejszy dzień dziękczynienia za tegoroczne plony. Bóg zapłać.
 7. Czytajmy nowego „Gościa Niedzielnego” a w nim między innymi: ostatni odcinek wakacyjnego cyklu „Pas startowy” dziś Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński, a także o tym, jak wyglądała edukacja w starożytnym Izraelu i do jakiej szkoły chodził Pan Jezus, oraz rozmowa z mistrzem olimpijskim z Tokio w chodzie na 50 kilometrów Dawidem Tomalą o tym, jak spełniają się marzenia, jak sobie radzi amator wśród zawodowców i o korzyściach płynących z czytania Biblii. Jest też do nabycia nowy numer „Małego Gościa Niedzielnego” wraz z dodatkiem – atrakcyjnym gadżetem w postaci zaślepki na smartfona lub laptopa służącej bezpieczeństwu i ochronie przed próbami zhakowania telefonu oraz uzyskania kontroli nad aparatem.
Opublikowano Ogłoszenia | Możliwość komentowania Ogłoszenia została wyłączona

Słowo Bp. Ordynariusza

Moi Drodzy! W ostatnich dniach wakacji, serdecznie dziękuję wszystkim, dzięki którym w czasie letnich miesięcy dokonało się wiele dzieł rekolekcyjnych i duszpasterskich w diecezji radomskiej oraz umożliwiających wypoczynek dzieci i młodzieży. Bardzo znaczącym dziełem naszego radomskiego Kościoła było tegoroczne pielgrzymowanie na Jasną Górę. Dziękuję kilku tysiącom wiernych, których podążanie do Matki Bożej Jasnogórskiej było świadectwem ufnej wiary i źródłem Bożej opieki w ich osobistych intencjach oraz duchowym darem dla całej wspólnoty diecezjalnej. Dzieło to nie byłoby możliwe bez zaangażowania licznych wiernych i znaczącej grupy kapłanów. Dziękuję Wam z całego serca za wasze oddanie i poświęcenie dla innych. Niemożliwa do ocenienia jest wytrwała kontynuacja w wakacyjnym czasie dzieła Jerycha Rodzin w naszej diecezji. Dziękuję za wielkie zaangażowanie wiernych i duszpasterzy w owocne przeżycie tego czasu modlitwy, umocnienia rodzin i odnowy wiary. U progu nowego roku szkolnego życzę uczniom spokojnego i owocnego czasu nauki, a rodziców i nauczycieli powierzam opiece Matki Bożej i przyzywam mocy Bożego błogosławieństwa. Za dwa tygodnie będziemy przeżywać beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej. Módlmy się o obfite owoce tego ważnego wydarzenia i zapraszam na diecezjalne dziękczynienie za beatyfikację Prymasa Wyszyńskiego w dniu 25 września 2021, w katedrze radomskiej o godz. 11.00.   Marek Solarczyk Biskup Radomski

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Słowo Bp. Ordynariusza została wyłączona

Ogłoszenia

XXI Niedziela zwykła

22.09.2021.

 1.  W czwartek będziemy przeżywać uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, której cudowny wizerunek czcimy od ponad sześciu wieków na Jasnej Górze, zgromadźmy się na Mszę św. o godz. 18.00, aby uczcić naszą Matkę i Królowe Polski, po Mszy odnowimy Jasnogórskie Ślubów Narodu.
 2. W przyszłą niedzielę odbędą się dożynki parafialne. Na Mszy św. o godz. 11.30 będziemy dziękować Panu Bogu za tegoroczne plony, a taca z tego dnia będzie stanowiła 99 tacę gospodarczą.
 3. Na pielgrzymkę do Częstochowy możemy się zapisywać w zakrystii do środy.
 4. Dziękuję dzisiejszym Jubilatom za kwiaty do kościoła Bóg zapłać.
 5. Czytajmy nowego Gościa Niedzielnego w którym: kolejny odcinek wakacyjnego cyklu „Pas Startowy„ dziś o Zawadzie rodzinnej miejscowości z której do nieba odeszła bł. Karolina Kózkówna, a także wspomnienie o zmarłym arcybiskupie Henryku Hoserze i o tym jak skutecznie przekazywać wiarę w rodzinie.
Opublikowano Ogłoszenia | Możliwość komentowania Ogłoszenia została wyłączona

Wniebowzięcie NMP

Wniebowzięcie

Nikt nie biegł do Ciebie z lekarstwem po schodach
lampy nie przymrużono żeby nie raziła
nikt nie widział jak ręka Twa od łokcia blednie
pies nie płakał serdecznie że pani umiera
nawet anioł zaniechał nadymania trąby
to dobrze bo śmierć przecież za dużo upraszcza
a ponadto zbyt ludzka zła i niedyskretna
nikt nie przymknął Twych oczu nie zasłonił twarzy
ani w bramie nie szeptał rozebranym głosem
o tym co za głośno słyszy się w milczeniu
Pan uchronił do końca i zdrową zostawił
tylko kiedy pukano Ciebie nie było
nie śmierć ale miłość całą Cię zabrała
jeśli miłość jest prawdą to ciała nie widać

dzień był taki jak zawsze powietrze dzwoniło
pszczołami co wychodzą rano na pogodę
tylko ta sama cisza to straszne milczenie
to puste miejsce przy kubku na stole
choćby się razem z ciałem opuszczało ziemię

Źródło: ks. Jan Twardowski

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Wniebowzięcie NMP została wyłączona