Życzenia Wielkanocne 2013

JezusChrystus„Chrystus zmartwychwstan jest,
nam za przykład dan jest jak mamy zmartwychpowstać,
z Panem Bogiem królować ALLELUJA”

W tych pięknych słowach starej, polskiej pieśni Wielkanocnej pragnę Wam najmilsi złożyć życzenia świąteczne, a więc radość z faktu Zmartwychwstania Chrystusa, życzenia abyśmy razem z Nim powstawali z martwych naszych grzechów i do Niego jedynie starali się upodobnić w naszym życiu. Jak mówi bowiem św. Paweł w Liście do Filipian: „On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię …” Jego pokora i Jego uniżenie zostały nagrodzone królowaniem. Idźmy za Nim na Golgotę, abyśmy i my z Nim mogli królować i zmartwychwstać.                                                                                       

                                                                                                                          ks. Jacek Wieczorek