Historia Parafii

03

Na miejscu, gdzie obecnie stoi kościół p.w. św. Jadwigi Królowej, w okresie zaborów Polski, stał krzyż. Postawiono go w okresie panującej „cholery”. Przy nim w XIX wieku mieszkańcy Sołtykowa  śpiewali Litanię Loretańską. Na przełomie stuleci, na miejscu zmurszałego krzyża, gospodarz Sołtykowa Franciszek Dutkiewicz, do którego ten teren należał, wybudował małą przydrożną kapliczkę. Był on człowiekiem zacnym i poboż­nym. Pochodził ze wsi Zbożenna położonej koło Skrzyńska. W Sołtykowie posiadał wiatrak i był prawdopo­dobnie ławnikiem w Wierzbicy. Żył 78 lat. Zmarł w 1914 r. i został pochowany koło swojej żony Zuzanny na cmentarzu parafii św. Jana Chrzciciela w Radomiu, do której należał Sołtyków. Od 1921 roku Sołtyków przeszedł pod zarząd nowo powstałej parafii N.S.J. w Radomiu, gdzie ostatnio długoletnim Proboszczem był ks. Stefan Popis. Ziemię po Dutkiewiczach nabyli Zofia i Andrzej Fryszkowscy. Wraz ze zmianą właściciela ziemi zmie­niał również właściciela skwer z kaplicą. W 1970 roku mieszkańcy Sołtykowa przystąpili do remontu przydrożnej kaplicy. To wywołało wielki sprzeciw ówczesnej władzy. Z tego powodu ks. Proboszcz Stefan Popis i wielu mieszkańców Sołtykowa miało wiele nieprzyjemności. Byli przesłuchiwani i zastraszani. Należy pamiętać, że były to rządy totalitarnego komuni­zmu, który w swoim programie miał za cel ateizację społeczeństwa. W 1974 roku przychodzi do parafii jako wikariusz ks. Antoni Łukaszek. Za zgodą Ks. Stefana Popisa, który zlecił mu opiekę duszpasterską w Sołtykowie, przystępuje z wiernymi do przedłużenia istniejącej kapli­cy. Był to jej I etap rozbudowy, co znów rozpoczęło szykany ze strony władz i milicji. Mimo tego zamierzo­ny cel zrealizowano. Kaplica od tej pory zaczęła służyć jako sala katechetyczna i miejsce niedzielnej Mszy św. W 1981 roku przystąpiono do II etapu rozbudowy kaplicy. Wówczas opiekę duszpasterską sprawował ks. Andrzej Zapart. Początkowo plan rozbudowy obejmował 2/3 powierzchni obecnej kaplicy. Jednak pod wpływem różnych przemyśleń postanowiono rozpocząć III etap rozbudowy, co doprowadziło do jej stanu bez naw bocznych. Parafia N.S.J. w Radomiu przekazała na ten cel 250 tys. zł, resztę pokryli mieszkańcy Sołtykowa, Nowin i sąsiednich wiosek. Sami też dużo pracy wykonali społecznie. Znów nie obeszło się bez interwen­cji milicji. Ponieważ w tamtych czasach było nie możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę kaplicy, dlatego prace były wykonane bez planów, sposobem gospodarczym w wielkim wzajemnym zaufaniu i pomocy. Dzieło rozbudowy zostało uwieńczone poświęceniem kaplicy w dzień Wniebowstąpienia Pańskiego, w czwartek 28 V 1981 r. o godz. 16.00. Poświęcenia dokonał ks. Bp Walenty Wójcik z Sandomierza. Mogło się to wszystko dokonać dzięki temu, że już działała Solidarność. W przeciwnym razie cały wysiłek społeczeństwa zostałby zniszczony przez system komunistyczny. W 1982 roku Sołtyków przechodzi terytorialnie pod opiekę duszpasterską powstałego 26 XII 1982 roku Ośrodka Duszpasterskiego w Janiszpolu, późniejszej parafii św. Pawła Apostoła w Radomiu, gdzie duszpasterzem zostaje Ks. Kazimierz Kapusta. Przed nim stanęło wielkie dzieło budowy kościoła w Jani­szpolu oraz duszpasterstwo w Sołtykowie. W tym czasie teren kaplicy zostaje ogrodzony siatką, a do kaplicy zakupione zostały krzesła, oraz według projektu ks. Józefa Pawlika proboszcza z Ustronia wykonano ołtarz i ambonę. Tabernakulum zostaje sprowadzone z Ame­ryki przez ks. Stefana Popisa i ufundowane przez wiernych. Obraz św. Jadwigi namalował absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Sławomir Guzera. Na Wielki Post roku 1984 zakupiono Stacje Drogi Krzyżowej. Są to płaskorzeźby odlane w gipsie. W 1986 roku ks. Kazimierz Kapusta odchodzi na stanowisko proboszcza do Pasztowej Woli, a na jego miejsce przychodzi z Pionek Ks. Wiesław Taraska. Pierwszą jego czynnością jest prawne uregulowanie własności ziemi na której stoi kaplica oraz dokupienie działki od sąsiadów. W 1987 roku dokonano zalegalizowania kaplicy z punktem katechetycznym. W tym celu wykonano plany. Od tego roku zaczęto prowadzić w Janiszpolu księgi ochrzczonych, zaślubionych i zmarłych. Do roku 1987 wszystkie dokumenty znajdują się na Glinicach. W dniach od 25 IV – 3 V 1987 r. odbyły się pierwsze Misje parafialne. Na ich pamiątkę postawiono przy kaplicy krzyż misyjny. W dniu 6 maja kaplicę nawiedziły Relikwie Drzewa Krzyża św. peregrynujące po diecezji sandomiersko – radomskiej. W 1989 roku postawiono przy kaplicy metalową konstrukcję z dzwonem przewiezionym z Janiszpola i zrobiono w kaplicy boazerię. Z okazji zakończenia Roku Maryjnego wszystkie rodziny w Sołtykowie nawiedziła kopia Obrazu Jasnogórskiego. W 1990 roku powraca ponownie do szkoły katecheza. Pierwszą katechetką w Sołtykowie zostaje p. Anna Stępnikowska, pochodząca z parafii na Janiszpolu. Należy tu również wspomnieć, że w dziedzinie katechizacji zawsze układała się dobrze współpraca między uczącymi religii, a Dyrekcją miejscowej Szkoły Podstawowej. Do roku 1975 funkcję Dyrektora Szkoły pełnił p. Feliks Kiepiel, od 1975 – 1985 p. Teresa Małek, od 1985 – 1990 p. Barbara Piechota, od 1990 – 2010 pełni ją p. Jadwiga Wiszniewska, od 2010 p. Edyta Łukawska. W 1991 roku Sołtyków Nawiedza figura Matki Bożej Fatimskiej, która ufundowana została z okazji pobytu Ojca świętego w Radomiu dla Ośrodka Fatimskiego w Janiszpolu. Została sprowadzona z Portugalii z Sanktuarium Fatimskiego, a poświęcona przez Papieża Jana Pawła II, dnia 4 VI 1991 r. w Radomiu na lotnisku. W 1992 roku wykonano ziemną linię kablową zasilającą kaplicę w energię energetyczną. Od gości z Ameryki otrzymano pamiątkowy kielich-puszkę na Komunię św. W 1993 roku wykonano nową radiofonizację. W 1995 roku na pamiątkę Jubileuszu wykonano dla kaplicy 15 ławek. Bogu niech będą dzięki za Wielkie dzieło! Dziękując Bogu, pragniemy również podziękować wszyst­kim, którzy w jakikolwiek sposób: modlitwą, pracą, ofiarą, dobrym słowem przyczynili się do powstania Ośrodka Duszpasterskiego w Sołtykowie. W dniu Jubileuszu została odprawiona Msza św. w intencji żywych i zmarłych fundatorów kaplicy w Sołtykowie. Dnia 1stycznia 1998 r. ks. bp. Edward Materski Ordynariusz diecezji radomskiej erygował samodzielną parafię p.w. św. Jadwigi Królowej w Sołtykowie ustanawiając jej pierwszym proboszczem ks. Edwarda Czecha dotychczasowego wikariusza w parafii św. Pawła Apostoła na radomskim Janiszpolu. W 2006 r. dzięki staraniom proboszcza ks. Edwarda Czecha i parafian, kościół w Sołtykowie przechodzi kolejną już IV modernizację, zostają dobudowane nawy boczne, Bożego Miłosierdzia i Matki Bożej Częstochowskiej, zakrystia, oraz nowe poszycie dachu, została też ułożona granitowa posadzka. W roku 2012 kościół wzbogacił się o 13 nowych ławek, we wrześniu tego samego roku po 14 – tu latach posługi duszpasterskiej ks. Edwarda Czecha, na urzędzie proboszcza zastępuje ks. Jacek Wieczorek dotychczasowy wikariusz parafii św. Stefana na radomskim Idalinie. Jesienią 2013 roku dzięki ofiarnemu wsparciu parafian zostaje w kościele zainstalowana sieć centralnego ogrzewania. W kolejnych latach nasza świątynia parafialna będzie upiększana na większą Chwałę Bożą i pożytek ludowi bożemu.

Kapłani pracujący w Sołtykowie:

1.      Ks. Stefan Popis – Proboszcz (1955 – 1987)

2.     Ks. Marian Molga (1969 – 1971)

3.     Ks. Roman Chwałek (1971 – 1974)

4.     Ks. Zdzisław Zymiak (1971 – 1979)

5.     Ks. Czesław Jeromin (1968 – 1971)

6.     Ks. Eugeniusz Maj (1969 – 1973)

7.     Ks. Antoni Łukaszek (1974 – 1978)

8.     Ks. Stanisław Makarewicz (1975 – 1987)

9.     Ks. Eugeniusz Frączyk (1979 – 1981)

10.Ks. Jerzy Figlewicz (1981 – 1982)

11.Ks. Andrzej Zapart (1979 – 1981)

12.Ks. Kazimierz Chojnacki (1982 – 1987)

13.Ks. Kazimierz Kapusta (1982 – 1986)

14.Ks. Wiesław Taraska ( 1986 – 1998)  Proboszcz od 1988

15.Ks. Jacek Wolski (1986 – 1990)

16.Ks. Edward Czech (1990 – 1998 )

Proboszczowie Parafii św. Jadwigi Królowej w Sołtykowie:

1.     Ks. Edward Czech     1998 – 2012

2.     Ks. Jacek Wieczorek   2012 –

Wikariusze Parafii św. Jadwigi Królowej w Sołtykowie:

1.     Ks. Stanisław Krawczyk (2006 – 2010)

2.     Ks. Piotr Popis  (2010 – 2012)

3.     Ks. Paweł  Nowak (VI – VIII – 2012)

Kapłani zapisani w pamięci wiernych:

1.     Ks. Seweryn Hołownia

2.     Ks. Tadeusz Jędra

3.     Ks. Stanisław Popis

4.     Ks. Zygmunt Nita  

Kapłani zmarli:

1.     Ks. Marian Ludwiński (1964 – 1971)

2.     Ks. Ryszard  Kwiecień (1972 – 1977)

3.  Ks. Wacław Mączyński (1977 – 1979)

14

DEKRET TWORZĄCY

PARAFIĘ W SOŁTYKOWIE

BISKUP RADOMSKI

   23 grudnia 1997r.

 Dekret o utworzeniu parafii

św. Jadwigi Królowej w Sołtykowie

Po wysłuchaniu opinii ks. Wiesława Taraski, proboszcza pa­rafii św. Pawła Apostoła w Radomiu, oraz ks. kan. Eugeniusza Maja, proboszcza parafii św. Andrzeja Boboli w Bardzicach tworzę nową parafię pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej w Sołtykowie.

Do nowej parafii należeć będą:

     z parafii św. Pawła Apostoła: – Sołtyków

   – Radom ul. Zbożowa

     – Radom ul. Sołtykowska

numery nieparzyste od 53 do numeru 109 włącznie i numery parzyste od 54 do końca

z parafii św. Andrzeja Boboli w Bardzicach – Zenonów.

Parafia będzie należała do dekanatu Radom Wschód. Dekret wchodzi w życie z dniem1stycznia 1998 r.

01